Region: NE - North East

Region Manager: , VK5CZ
The Region currently has 136 qualifying summits.

Quick links: Back to Association


Code Name Alt(m) Points Activations Last Activation Last Activator
VK5/NE-001 St Mary's Peak 1168 10 2 15 Oct 2017 VK3BYD/5
VK5/NE-002 Mt Bonney 1132 10 0
VK5/NE-003 Pompey Pillar 1130 10 0
VK5/NE-004 Mt Hack 1086 8 0
VK5/NE-005 Mt Karrawarra 1070 8 0
VK5/NE-006 Benbonyathe Hill 1064 8 0
VK5/NE-007 Mt McKinlay 1053 8 0
VK5/NE-008 Mt Tilley 1018 8 0
VK5/NE-009 Patawarta Hill 1012 8 0
VK5/NE-010 Mt Remarkable 963 8 9 19 Jun 2018 VK5CZ
VK5/NE-011 Near Rawnsley Bluff 960 8 1 3 Sep 2013 VK3MCD/P5
VK5/NE-012 Mt Andre 960 8 0
VK5/NE-013 Mt Plantagenet 952 8 5 28 Aug 2018 VK5CZ
VK5/NE-014 Mt Brown 951 8 8 16 Jul 2018 VK5CZ
VK5/NE-015 Binya Peak 945 8 2 23 Sep 2016 VK5NHG
VK5/NE-016 Freeling Heights 944 8 1 3 Apr 2018 VK2BNN/P5
VK5/NE-017 Mt Caernarvon 923 6 1 15 Jun 2014 VK5GY
VK5/NE-018 Mt Gill 914 6 1 30 Sep 2013 VK2BNN
VK5/NE-019 Mt Serle 912 6 0
VK5/NE-020 Mocatoona Hill 905 6 0
VK5/NE-021 Wilyerpa Hill 882 6 0
VK5/NE-022 Mt Stuart 881 6 0
VK5/NE-023 Mt Barloo 880 6 0
VK5/NE-024 Mt Wallace 880 6 0
VK5/NE-025 VK5/NE-025 870 6 0
VK5/NE-026 Mt Heyward 865 6 0
VK5/NE-027 MT Abrubt 861 6 0
VK5/NE-028 The Dutchmans Stern 855 6 8 3 Jul 2018 VK5CZ
VK5/NE-029 Lucius Range 855 6 0
VK5/NE-030 VK5/NE-030 850 6 0
VK5/NE-031 VK5/NE-031 845 6 5 22 Aug 2018 VK5CZ
VK5/NE-032 Chase Range 845 6 0
VK5/NE-033 Campbell Hill 845 6 0
VK5/NE-034 Mount Arden 844 6 9 26 Sep 2018 VK5NHG
VK5/NE-035 Black Rock 840 6 8 10 Jul 2018 VK5CZ
VK5/NE-036 Kankana Peak 834 6 0
VK5/NE-037 Mt Pitt 830 6 0
VK5/NE-038 Yudnamutana Hill 830 6 0
VK5/NE-039 Mt Aleck 820 6 0
VK5/NE-040 Mt Uro 820 6 0
VK5/NE-041 VK5/NE-041 810 6 6 23 Jun 2018 VK5CZ
VK5/NE-042 Pigeon Bore 805 6 0
VK5/NE-043 Marchant Hill 801 6 7 1 Aug 2018 VK5CZ
VK5/NE-044 VK5/NE-044 800 6 0
VK5/NE-045 Cleft Peak 800 6 0
VK5/NE-046 Mt Hemming 799 4 0
VK5/NE-047 Mt Jay South 790 4 5 26 Jun 2018 VK5CZ
VK5/NE-048 Depot Hill 789 4 2 28 Jun 2015 VK5NHG
VK5/NE-049 Maurice Hill 782 4 7 2 May 2018 VK5CZ
VK5/NE-050 Stokes Hill 779 4 7 24 Jul 2018 VK5CZ
VK5/NE-051 Hogshead Hill 770 4 10 2 May 2018 VK5CZ
VK5/NE-052 Mt Falkland 770 4 0
VK5/NE-053 Mt Samuel Range 770 4 0
VK5/NE-054 Nepapinda 770 4 0
VK5/NE-055 The Battery 765 4 12 13 Feb 2019 VK5CZ
VK5/NE-056 Prince Hill 760 4 6 14 Aug 2018 VK5CZ
VK5/NE-057 Hawker Hill 756 4 0
VK5/NE-058 Mt Nadjuri 755 4 11 6 May 2018 VK5CZ
VK5/NE-059 Mt Painter 755 4 0
VK5/NE-060 VK5/NE-060 755 4 0
VK5/NE-061 VK5/NE-061 755 4 0
VK5/NE-062 Black Hill 752 4 5 31 Jul 2018 VK5CZ
VK5/NE-063 Mt Rose 744 4 0
VK5/NE-064 Mt Harris 743 4 0
VK5/NE-065 The Bluff 738 4 8 26 Jun 2018 VK5CZ
VK5/NE-066 Waite Hill 735 4 9 13 Sep 2018 VK5CZ
VK5/NE-067 Noahs Ark 734 4 0
VK5/NE-068 Oladdie Hills 710 4 2 10 Aug 2013 VK5CZ
VK5/NE-069 Eke Hill 710 4 7 1 Aug 2018 VK5CZ
VK5/NE-070 Druid Range 710 4 0
VK5/NE-071 Oulnina Hill 705 4 8 24 Jun 2017 VK5NHG
VK5/NE-072 Heyson Range 705 4 0
VK5/NE-073 VK5/NE-073 705 4 0
VK5/NE-074 Wyacca Bluff 700 4 0
VK5/NE-075 Mt Yourambulla 698 4 0
VK5/NE-076 Mt Deception 689 4 0
VK5/NE-077 Point 686 686 4 0
VK5/NE-078 Mt Brooke 680 4 0
VK5/NE-079 VK5/NE-079 675 4 0
VK5/NE-080 The Devils Peak 665 4 10 17 May 2018 VK5CZ
VK5/NE-081 Nackara Hill 665 4 7 14 Aug 2018 VK5CZ
VK5/NE-082 VK5/NE-082 660 4 0
VK5/NE-083 Mount Benjamin 656 4 3 16 May 2018 VK5CZ
VK5/NE-084 Rampart Range 655 4 0
VK5/NE-085 Apex Hill 644 2 0
VK5/NE-086 Mt Elm 636 2 0
VK5/NE-087 Watts Sugarloaf 636 2 0
VK5/NE-088 Coomaroo Hill 635 2 5 1 May 2018 VK5CZ
VK5/NE-089 Richmond Hill 630 2 7 16 May 2018 VK5CZ
VK5/NE-090 Wonoka Hill 630 2 0
VK5/NE-091 North Heyson Range 630 2 0
VK5/NE-092 Mt Oliphant 624 2 0
VK5/NE-093 Yourambulla Range 620 2 0
VK5/NE-094 VK5/NE-094 620 2 0
VK5/NE-095 VK5/NE-095 610 2 6 24 Jun 2017 VK5CZ
VK5/NE-096 The Deans Hill 608 2 0
VK5/NE-097 Buckaringa Hill 605 2 0
VK5/NE-098 Peaked Hill 605 2 5 1 May 2018 VK5CZ
VK5/NE-099 Mt Eiva 605 2 0
VK5/NE-100 Mernmerna Hill 596 2 0
VK5/NE-101 Mt Lyall 595 2 0
VK5/NE-102 Waroonee Hill 591 2 9 15 Aug 2018 VK5CZ
VK5/NE-103 Rivers Bluff 589 2 0
VK5/NE-104 Karkala Ridge 587 2 9 15 Aug 2018 VK5CZ
VK5/NE-105 Mt Livingstone 586 2 0
VK5/NE-106 VK5/NE-106 585 2 0
VK5/NE-107 Pualco Range 579 2 8 23 Jun 2017 VK5NHG
VK5/NE-108 Kanyaka Hill Ridge 570 2 0
VK5/NE-109 VK5/NE-109 555 2 0
VK5/NE-110 Windee Hill 531 2 0
VK5/NE-111 Mt Scott 526 2 2 19 Jun 2015 VK5PAS/P
VK5/NE-112 Mt Bayley 512 2 0
VK5/NE-113 Mt Adams 511 2 0
VK5/NE-114 Binberrie Hill 500 2 1 14 Aug 2015 VK5NHG
VK5/NE-115 Mooleugore Hill 475 1 1 14 Aug 2015 VK5NHG
VK5/NE-116 Mt Orkolo 465 1 0
VK5/NE-117 VK5/NE-117 465 1 0
VK5/NE-118 Mt Victor 464 1 0
VK5/NE-119 Mt Hutton 464 1 0
VK5/NE-120 Termination Hill 464 1 0
VK5/NE-121 Mt Jacob 460 1 0
VK5/NE-122 VK5/NE-122 460 1 0
VK5/NE-123 VK5/NE-123 455 1 0
VK5/NE-124 Barraranna Hill North 455 1 0
VK5/NE-125 Barraranna Hill 455 1 0
VK5/NE-126 VK5/NE-126 450 1 0
VK5/NE-127 Point 444 444 1 0
VK5/NE-128 Point 437 437 1 0
VK5/NE-129 VK5/NE-129 430 1 0
VK5/NE-130 Hells Gate Hill 430 1 0
VK5/NE-131 Davenport Range 410 1 0
VK5/NE-132 Mt Chambers 409 1 0
VK5/NE-133 Mt Eyre 405 1 0
VK5/NE-134 Mt McCallum 400 1 0
VK5/NE-135 Mt Parmerston 350 1 0
VK5/NE-136 Willouran Range 330 1 0