Region: NT - New Taipei

Region Manager: , BX2AI
The Region currently has 48 qualifying summits.

Quick links: Back to Association


Code Name Alt(m) Points Activations Last Activation Last Activator
BV/NT-001 北插天山 (Běi Chā Tiān Shān) 1727 4 0
BV/NT-002 卡保山 (Kǎ Bǎo Shān) 1583 4 0
BV/NT-003 拳頭母山 (Quántóu Mǔ Shān) 1550 4 0
BV/NT-004 BV/NT-004 1490 4 0
BV/NT-005 霧門山 (Wù Ménshān) 1461 4 0
BV/NT-006 西阿玉山 (Xi A Yu Shan) 1440 4 0
BV/NT-007 中阿玉山 (Zhōng ā Yùshān) 1270 4 0
BV/NT-008 烘爐地山 (Hōng Lú De Shān) 1166 4 0
BV/NT-009 BV/NT-009 1150 4 0
BV/NT-010 紅柴山 (Hóng Cháishān) 1138 4 0
BV/NT-011 拔刀爾山 (Bá Dāo ěr Shān) 1118 4 0
BV/NT-012 竹子山 (Zhu Zi Shan) 1094 4 0
BV/NT-013 大屯山 (Da Tun Shan) 1092 4 2 12 Mar 2019 BX2AI
BV/NT-014 BV/NT-014 1090 4 0
BV/NT-015 小觀音山 (Xiao Guan Yin Shan) 1070 4 1 5 Mar 2019 BX2AI
BV/NT-016 三角崙山 (Sānjiǎo Lúnshān) 1028 4 0
BV/NT-017 BV/NT-017 1000 4 0
BV/NT-018 金平山 (Jīn Píng Shān) 993 2 0
BV/NT-019 面天山 (Mian Tian Shan) 979 2 0
BV/NT-020 熊空山 (Xióng Kōng Shān) 972 2 0
BV/NT-021 大桶山 (Dà Tǒng Shān) 940 2 0
BV/NT-022 BV/NT-022 930 2 0
BV/NT-023 呂奔山 (Lǚ Bēn Shān) 924 2 0
BV/NT-024 磺嘴山 (Huang Zui Shan) 912 2 0
BV/NT-025 BV/NT-025 869 2 0
BV/NT-026 火燒寮山 (Huǒ Shāo Liáo Shān) 840 2 1 21 Apr 2019 BU2EQ
BV/NT-027 灣潭山 (Wān Tán Shān) 814 2 0
BV/NT-028 雞罩山 (Jī Zhào Shān) 780 2 0
BV/NT-029 五分山 (Wǔ Fēn Shān) 757 2 2 6 Apr 2019 BX2AI
BV/NT-030 燦光寮山 (Càn Guāng Liáo Shān) 739 2 0
BV/NT-031 直潭山 (Zhí Tán Shān) 729 2 0
BV/NT-032 姜子寮山 (Jiāng Zi Liáo Shān) 724 2 1 26 May 2019 BU2EQ
BV/NT-033 草山 (Cǎo Shān) 715 2 0
BV/NT-034 横山 (Héngshān) 714 2 0
BV/NT-035 二格山 (Èr Gé Shān) 678 2 0
BV/NT-036 觀音山 (Guān Yīn Shān) 616 2 3 5 Jan 2019 BX2AFU
BV/NT-037 灣坑頭山 (Wān Kēng Tóushān) 616 2 0
BV/NT-038 峰頭尖 (Fēng Tóu Jiān) 609 2 0
BV/NT-039 皇帝殿東峰 (Huáng Dì Diàn East Peak) 593 2 0
BV/NT-040 基隆山 (Jī Lóng Shān) 587 2 3 22 Dec 2018 BX2AFU
BV/NT-041 中幅子山 (Zhong Fu Zi Shan) 472 1 0
BV/NT-042 隆隆山 (Long-Long Shan) 432 1 0
BV/NT-043 天上山 (Tiān Shàng Shān) 430 1 0
BV/NT-044 九紀山 (Jiǔ Jì Shān) 404 1 0
BV/NT-045 鳶山 (Yuān Shān) 321 1 0
BV/NT-046 BV/NT-046 301 1 0
BV/NT-047 BV/NT-047 300 1 0
BV/NT-048 BV/NT-048 165 1 0